Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Công ước ASEAN
Ngày ban hành 20/11/2015
Người ký N/A
Trích yếu Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP); Kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống BBN, đặc biệt là PNTE. Việt Nam ký Công ước này ngày 20/11/2015; phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày 13/12/2016
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực 13/12/2016
Tài liệu đính kèm Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người