Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Menu trên

Cơ quan quản lý

  • Cung cấp danh sách các cơ quan/tổ chức quản lý và lưu trữ thông tin liên quan tới di cư quốc tế ở Việt Nam.
     
  • Giới thiệu chức năng và lĩnh vực hoạt động của các cơ quan/tổ chức liên quan tới công dân Việt Nam ra nước ngoài.
     
  • Giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm nguồn thông tin trong lĩnh vực di cư quốc tế.