Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Phân theo hình thái di cư

Buôn bán người và hồi hương, tái hòa nhập

Phân loại theo

Bộ Công an

Xuất nhập cảnh;cấp hộ chiếu;buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép

Bộ Ngoại giao

Xuất nhập cảnh;cấp hộ chiếu;hồi hương;kiều bào

Bộ Quốc phòng

buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép;di cư hôn nhân;hôn nhân có yếu tố nước ngoài;công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài