Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Phân theo hình thái di cư

Hôn nhân/gia đình

Phân loại theo

Bộ Ngoại giao

Xuất nhập cảnh;cấp hộ chiếu;hồi hương;kiều bào

Bộ Tư pháp

di cư hôn nhân;hôn nhân có yếu tố nước ngoài;công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài

Bộ Công an

Xuất nhập cảnh; Cấp hộ chiếu; Di cư hôn nhân; Hôn nhân có yếu tố nước ngoài; Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

buôn bán người;phòng chống buôn bán người;di cư trái phép;di cư hôn nhân;hôn nhân có yếu tố nước ngoài;công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài;phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài