Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Bộ Ngoại giao

Số ký hiệu Không số
Ngày ban hành 20/11/1989
Người ký N/A
Trích yếu Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em ký ngày 20/11/1989
Cơ quan ban hành
Ngày có hiệu lực
Tài liệu đính kèm Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em 1989