Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Dịch vụ việc làm với nước ngoài

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Tên giao dịch quốc tế là Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB.
Địa chỉ: 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại: 04-38249517  -  Fax: 04-38240122
E-mail: dolab@dolab.gov.vn  -  Website : www.dolab.gov.vn

Chức năng hoạt động:

 • Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện quy định của Nhà nước, của Bộ và các chương trình, kế hoạch về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Nghiên cứu định hướng phát triển và khai thác thị trường lao động ngoài nước.
 • Thẩm định, trình Bộ cấp, đổi và thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Tổ chức, hướng dẫn việc đăng ký hợp đồng của doanh nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân; giám sát việc thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp.
 • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn nội dung, chương trình, biên soạn và phát hành tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.
 • Tổ chức quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề liên quan đến người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Thu, quản lý và sử dụng các nguồn thu từ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Thanh tra, kiểm tra hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền được giao hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền các hình thức xử lý đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm quy định về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 • Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá nguồn lao động và khả năng cung ứng lao động của Việt Nam với thị trường lao động ngoài nước. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổng kết, đánh giá các mô hình tiên tiến trong lĩnh vực xuất khẩu lao động theo sự phân công của Bộ.
 • Tổ chức cập nhật, thống kê số lượng các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Ban Quản lý lao động ở nước ngoài.
 • Giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ.
 • Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

 

Vụ Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 12 Ngô Quyền, Hà Nội
Số điện thoại: 04- 38239533  -  Fax: 04- 38254728

Chức năng hoạt động:  Nghiên cứu, xây dựng trình Bộ:

 • Chủ trương, biện pháp mở rộng quan hệ hợp tác với quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực và các tổ chức, cá nhân nước ngoài khác;
 • Đề xuất đàm phán, ký kết, phê chuẩn, phê duyệt hoặc gia nhập, rút bảo lưu và biện pháp đảm bảo thực hiện điều ước quốc tế;
 • Tham gia các tổ chức quốc tế thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội  theo phân công của Chính phủ;
 • Cho phép các đơn vị trực thuộc, các cơ quan tổ chức nước ngoài do cơ quan trung ương cấp giấy phép hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;
 • Kế hoạch, biện pháp, phân công thực hiện hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế về lao động, người có công và xã hội đã được Bộ, Chính phủ phê duyệt;
 • Quy chế, nguyên tắc, quy trình, thủ tục và trách nhiệm  của các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế; 

Chủ trì thực hiện:

 • Đầu mối của Bộ về công tác hợp tác quốc tế;
 • Tổ chức đàm phán, ký kết các văn bản thoả thuận các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo phân công của Bộ;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các văn bản, tài liệu hợp tác quốc tế của các đơn vị thuộc Bộ trước khi trình Bộ trưởng;
 • Thủ tục đối ngoại và lễ tân, thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào của Bộ; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện công tác lễ tân, thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra, đoàn vào theo quy định của pháp luật.
 • Phát ngôn chính thức của Bộ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong quan hệ hợp tác quốc tế tại các văn bản trao đổi, diễn đàn, gặp gỡ và tiếp xúc với các tổ chức và khách quốc tế theo sự ủy quyền của Bộ.
 • Vận động tài trợ quốc tế theo lĩnh vực công tác của ngành thông qua hoạt động tư vấn, điều phối, đối thoại chính sách, phổ biến và chia sẻ thông tin của đối tác quốc tế và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài;
 • Tổ chức các hoạt động về hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế theo phân công của Bộ; là đầu mối giúp Bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với  các tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh quản lý nhà nước của Bộ.
 • Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của nhà nước, của Bộ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với các đơn vị thuộc Bộ trong lĩnh vực được phân công.
 • Tổ chức theo dõi, tổng hợp, đánh giá; sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất về hoạt động hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế.
 • Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ về hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân công của Bộ;
 • Quản lý cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của nhà nước và phân cấp của Bộ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.