Giới thiệu
Giới thiệu về chúng tôi
Cơ sở dữ liệu
Tra cứu số liệu về di cư Việt Nam
Báo cáo nghiên cứu
Các báo cáo nghiên cứu về di cư Việt Nam

Giới thiệu về chúng tôi

Trang thông tin về di cư Việt Nam

Ngày nay, di cư đã trở thành vấn đề toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của mỗi quốc gia. Thúc đẩy di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, đảm bảo di cư an toàn và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của người di cư là chính sách nhất quán của Chính phủ Việt Nam.

Trang thông tin điện tử này cung cấp thông tin và số liệu di cư cho các nhà hoạch định chính sách về di cư và đặc biệt cho công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài nhằm khai thác tối đa những tác động tích cực của di cư vì mục tiêu phát triển bền vững, giảm thiểu những tiêu cực, rủi ro trong quá trình di cư.